Konferencja inaugurująca II etap projektu.

W dniu 28 marca 2023 roku odbyła się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie konferencja inaugurująca II etap Projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej – „Model wsparcia międzysektorowego” realizowanego przez Powiat Kętrzyński i Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Kętrzyński – Andrzej Lewandowski, Pani Danuta Tomczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele instytucji współpracujących ze sobą z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, pomocy i wsparcia rodzin, pieczy zastępczej, nauczyciele oraz rodzice podopiecznych projektu.

   Celem konferencji była promocja realizowanego od września na zlecenie Ministerstwa Edukacji í Nauki projektu badawczego, w którym testowany jest model wsparcia udzielanego na poziomie lokalnym dzieciom, uczniom i ich rodzinom we współpracy różnych sektorów: edukacji, zdrowia, pomocy rodzinie.

    Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

     Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie badań dzieci i młodzieży z wykorzystaniem opracowanych przez uczelnie narzędzi, by na podstawie ich wyników opracować działania wspierające i sprawdzić skuteczność udzielonego wsparcia.

   Wyniki uzyskane w badaniach pomogą w opracowaniu — postulowanych od lat — systemowych rozwiązań, które podniosą jakość i zapewnią dostępność wsparcia oferowanego dzieciom i ich rodzinom blisko miejsca zamieszkania.

Po krótkim przedstawieniu ogólnych założeń projektu pani Marta Kragiel przedstawiła działania podejmowane w projekcie i tym samym wprowadziła uczestników w szczegóły tego zadania.

W związku z tym, że projekt obejmuje dwie grupy wsparcia, o działaniach dotyczących pierwszej z nich, czyli dzieci objętych wsparciem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, opowiedziała pani Katarzyna Małż – pedagog, koordynator badań WWR.

Działania podjęte do tej pory w grupie uczniów zreferowała pani Małgorzata Hrycenko – doradca zawodowy, koordynator badań uczniów.

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do debaty w trzech grupach: przedstawiciele instytucji wspomagających, osoby zaangażowane w działania grupy badań WWR oraz osoby działające w grupie badań uczniów. Celem pracy w tych zespołach było określenie potrzeb, możliwości oraz obaw w zakresie realizacji działań.

Po zakończeniu części warsztatowej liderzy grup przedstawili wypracowane wnioski. Konferencja zakończyła się podpisaniem deklaracji o współpracy międzysektorowej. Porozumienie na rzecz projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej polegać ma na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin.  Opierać się ono będzie na partnerskiej współpracy podmiotów z terenu powiatu kętrzyńskiego utożsamiających się z misją i celami projektu. Misją porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w oparciu o współpracę międzysektorową.

Kolejne takie spotkanie planowane jest w czerwcu na podsumowanie realizacji II etapu projektu „Model wsparcia międzysektorowego” realizowanego przez Powiat Kętrzyński i Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Kętrzynie.